Një klient i kënaqur është prioriteti ynë

Larja e tapetit kryhet ne 5 procese:

1. Shkundja
2. Larja
3. Shtrydhja
4. Tharja (në dhomë tharje realizohet për 8 ore)
5. Krehja, parfumosja dhe paketimi.

Proceset gjatë larjes

Paketimi dhe Transporti

Disa nga punimet tona Para dhe Pas